Algemene voorwaarden (NL)

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan:

Voertuig: het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;
Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Verhuurder: Deelnemer Autohopper;
Consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in  de uitoefening van beroep of bedrijf;
Schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

 • beschadiging (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huurinkomsten;
 • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

Onder bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs, overige kosten en de duur van de huur.

 1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder uitdrukkelijke schriftelijk verleende toestemming is het huurder toegestaan het voertuig op een tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of heeft laten inspecteren;
 2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan verhuurder.
 3. Rijklaarmaakkosten, haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen in rekening worden gebracht.

Artikel 2: Verwerking persoonsgegevens

Wanneer huurder een overeenkomst aangaat met verhuurder, worden van huurder de persoonsgegevens versleuteld en beveiligd opgeslagen. Verhuurder heeft de verplichting deze gegevens van huurder te bewaren voor de verzekeringen en voor het geval er wetsovertredingen met het voertuig door huurder plaatsvinden. Het kan zijn dat het voertuig is voorzien van track & trace apparatuur. Deze data worden versleuteld bewaard en zijn niet voor derden inzichtelijk, maar kunnen wel worden gebruikt door verhuurder als bewijs bij ongevallen en wetsovertredingen. Deze gegevens worden standaard een jaar bewaard, daarna kunnen ze op verzoek van huurder worden verwijderd.

Artikel 3: Verlenging van de huurperiode

Huurder verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 4: Overschrijding van de huurperiode

Indien het voertuig niet binnen de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, periode bij verhuurder of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder, met dien verstande dat huurder tot aan dat moment een bedrag van € 50,- per dag (excl.BTW) boven op de huursom verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, onverminderd de gehoudenheid van huurder tot vergoeding van door verhuurder te lijden schade. Deze verhoging met € 50,- per dag (excl. BTW) geldt niet indien huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van overmacht.

Artikel 5: Annulering

 1. Annulering van de huurovereenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen. 
 2. Een reservering kan tot 24 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden geannuleerd. 
 3. Wordt een reservering binnen 24 uur voor aanvang van de huurperiode geannuleerd, dan wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. 
 4. Bij het niet ophalen van het voertuig (no show) wordt het gehele huurbedrag in rekening gebracht. 

Artikel 6: Betaling

 1. De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode kan vooruitbetaling van de huurpenningen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder eventueel aan verhuurder verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risico wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd.
 2. Verhuurder is te allen tijde, zowel bij het aangaan  van de huur als bij de eventuele verlening daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard  van huurder te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
 3. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn te geschieden. Indien huurder niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een maand geldt.
 4. Indien huurder ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, is hij alsmede gehouden tot vergoeding van incassokosten. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag dan wel, indien het verschuldigde bedrag kleiner is dan € 500,- (excl. BTW), met een minimum van € 75,- (excl. BTW).

Artikel 7: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren, voor rekening van huurder. Eventuele bekeuringen zijn ook voor rekening van de huurder, de verhuurder mag administratiekosten in rekening brengen voor het doorbelasten hiervan. 

Artikel 8: Gebruik van het voertuig

 1. Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; huurder kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.
 3. Huurder is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen.
 4. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder – eventueel tevens in de  hoedanigheid van huurder –  zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van het contract.
 5. Huurder dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 6. Het is de huurder niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder toegestaan het voertuig weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven.
 7. Het is huurder niet toegestaan verhuurder jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken.
 8. Indien de auto uit de macht van huurder geraakt, dient hij verhuurder daarvan terstond in kennis te stellen.
 9. Het is huurder niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.
 10. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 11. Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder aan te bieden.
 12. Huurder is gehouden de auto schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).
 13. Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
 14. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 15. Huurder /bestuurder is verboden een mobiele (smart) telefoon niet handsfree in de auto te gebruiken. Indien blijkt dat huurder of bestuurder op enig moment gebruik heeft gemaakt van een mobiele (smart) telefoon, is huurder juridisch en financieel verantwoordelijk voor alle schade aan het voertuig, derden en mogelijke gevolgschade ’s en vervallen de eigen risico’s.
 16. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder verplicht:
  1. Verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;
  2. De instructies van verhuurder op te volgen;
  3. De politie ter plaatse te waarschuwen;
  4. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of aan diens verzekeraar te vertrekken;
  5. Binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;
  6. Zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;
  7. Het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;
  8. De verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.
 1. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.
 2. Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.
 3. Indien er een eigen risico in de huurovereenkomst is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van huurder voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:
 • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8;
 • de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;
 • de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder;
 • het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd;
 • het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij de verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder kosteloos worden toegezonden;
 • de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of  de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;
 • de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxiderende of giftige stoffen;
 1. Indien krachtens een door verhuurder al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
 2. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van
 • maximaal € 1500,- voor de huurder die consument is;
 • maximaal € 5000,- voor de huurder die niet consument is;

voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan 1,90 m boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan 1,90 m boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daarbovenuitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.

 1. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang  daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder.
 2. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging met 10% in verband met besparing van variabele kosten.
 3. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel.

Artikel 10: Herstellingen van het voertuig

 1. De huurder is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder in de nakoming van zijn verplichting tot het verhelpen van gebreken.
 2. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf dat behoort tot het dealernet van de importeur van het betreffende merk. Huurder dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder te krijgen.
 3. Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden.

Artikel 11: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder

 1. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.
 2. Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.
 3. In geval gebreken heeft huurder slechts recht op vermindering van de huurprijs als verhuurder bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.
 4. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huurovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.

Artikel 12: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruik van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder aanvullend de kosten  van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van € 10,- (excl. BTW).

Artikel 13: Beslag op het voertuig

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huurprijs inclusief opslagen, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 14: Ontbinding van de huur

Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, ten aanzien van hem de Wet  Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden  blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huurovereenkomst.

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 16: Toepasselijk recht

De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat verhuurder zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen.

Artikel 17: Internetreservering

Een internet reservering is niet direct bindend. De verhuurder zal moeten checken of de gewenste huurauto beschikbaar is. Vervolgens zal de verhuurder binnen 24 uur na de reservering een voor de huurder bindende bevestiging of annulering sturen aan de huurder. Tevens behoudt de verhuurder zich te allen tijde het recht de huurauto niet uit te geven.

Autohopper Autoverhuur B.V.
BTW-nummer: NL854259168B01
KvK-nummer: 61222143

Algemene huurvoorwaarden (ENG)

Definition

In these general terms and conditions the following terms shall be defined as:

Vehicle: The vehicle or other business, which is the subject of the rental agreement;
Lessee: The natural or legal person who concludes the rental agreement as Lessee;
Lessor: Participant of Autohopper
Consumer: The Lessee who is a natural person and has not entered into the rental agreement in the exercise of occupation or business
Damage from the lessor: The property damage that the lessor suffers caused directly or indirectly as a result of:

– damage (including a condition of the vehicle or parts thereof that not fit the pattern of normal use) or loss of the vehicle or its accessories or parts thereof, or any other subject of the lessor. This damage includes the replacement costs of the vehicle and the loss of rental income;
– injury to persons or goods caused with or by the vehicle, for which the lessor, the license plate holder or the liability insurer of the vehicle is liable.

Driver: The actual driver of the vehicle

Article 1: Determination of rent, other costs and duration of rent
1. The rental agreement is entered for the period and the rate as stated in the rental agreement or otherwise agreed in writing. Only after the express written permission granted by the lessor, the Lessee is allowed to return the vehicle at a time outside the lessor’s opening hours. In that case, the Lessee remains liable for all damage incurred until the time the lessor actually received and inspected the vehicle.
2. The determination of the number of kilometers driven shall be based on the odometer. If the odometer has become faulty, it must be reported immediately to the lessor.
3. Refurbishment costs, retrieval and delivery costs, misfuelling costs and contract costs may be charged.

Article 2: Processing of personal data
Once Lessee enters into an agreement with Lessor, the personal data of Lessee is encrypted and securely stored. Lessor is obliged to store the data of Lessee for insurance purposes and in case Lessee commits an offence with the vehicle. The vehicle may be equipped with track & trace systems. This data is kept encrypted and cannot be accessed by third parties, but can be used by Llessor as evidence in case of accidents and breaches of the law. As a standard, this data is kept for one year, after which it can be erased at the request of Lessee.

Article 3: Extension of the rental period
The Lessee is obliged to return the vehicle to the company and address referred to in the rental agreement, on the day and time at which the rental period ends, unless the rental agreement has been extended before that date.

Article 4: Exceeding of the rental period
If the vehicle has not been returned to the lessor or to a third party agreed to in the rental agreement within the possibly extended rental period or with the consent of the lessor, the lessor is entitled to return the vehicle immediately. The Lessee obligations arising from this agreement shall remain in force until the vehicle is in the hands of the lessor, provided that the Lessee up to that time has an amount due of € 50,- per day (excl. BTW) on top of the rental amount, with part of a day shall be considered as a full day, without prejudice to the Lessee’s responsibility to compensate for damage suffered by the lessor. This increase of € 50,- per day does not apply if the Lessee can prove that the overdue term of the rent is due to force majeure.

Article 5: Cancellation
1. Cancellation of the rental agreement is not possible unless the agreement includes a written cancellation provision.
2. Reservations can be cancelled free of charge up to 24 hours before the commencement of the rental period.
3. If a reservation is cancelled within 24 hours before the commencement of the rental period, 50% of the rental amount will be charged.
4. If the vehicle is not picked up (no show), the full rental amount will be charged.

Article 6: Payment
1. The lessor’s debts are debts. Prior to the rental period, advance payment of the rent, as well as payment of a security deposit can be required. If the prepaid amount exceeds the rent payable, it shall also cover all other amounts that the Lessee possibly owes the lessor. The security deposit in return shall not be returned earlier than when the vehicle has been returned. In case of damage, the security deposit shall not be returned earlier than once it is clear that the amount of the damage exceeds the amount of excess, after which the security deposit amount of the excess less the amount of damage is returned.
2. The lessor is entitled to ask for payment security or a payment order by credit card of the Lessee at all times, both when entering into the rental agreement and a possible extension. Such authorization shall be irrevocable.
3. The payment shall, unless otherwise agreed, be effected immediately after the due date of the rental agreement. If the Lessee does not pay on time, he is in default. From the date of default, the Lessee owes the statutory interest on the outstanding amount, plus 2% on an annual basis, with a part of a month shall be considered as a full month.
4. If, after summation, the Lessee fails to pay the amount due, he is also entitled to compensate for collection costs. Collection costs include all costs incurred by the lessor, legal and other costs for the collection of the amount due with a minimum of 15% of the amount due or, if the amount due is less than € 500, – (VAT excl.), With a minimum of € 75, – (VAT excl.).

Article 7: Costs associated with the use of the vehicle
During the rental period, the costs associated with the use of the vehicle, such as tolls and the costs of fuel, cleaning and parking are at the expense of the Lessee.

Article 8: Use of the vehicle
1. The Lessee must carefully handle the vehicle and ensure that the vehicle is used in accordance with its intended purpose.
2. The Lessee is obliged to return the vehicle to the lessor in its original condition. The Lessee is obliged to cancel any changes or additions made by him or on his behalf; the Lessee shall not be entitled for any compensation.
3. The Lessee is obliged to carefully secure the vehicle’s load.
4. Only persons who are referred to in the rental agreement as a driver – possibly also in the capacity of the Lessee – may drive the vehicle. The Lessee is not allowed to make the vehicle available to a person not listed as a driver on the front page of the contract.
5. The Lessee must ensure that all drivers have the competence and physical and mental condition required for driving the vehicle.
6. The Lessee is not allowed to rent the vehicle or in any way make it available for use, without the written permission of the lessor.
7. The Lessee is not allowed to rent the vehicle to third parties or create such impression.
8. If third parties enforce rights with regard to the vehicle, the Lessee must inform the lessor immediately.
9. The Lessee is not allowed to take lifters or animals in the vehicle, to use the vehicle for driving lessons or keep speed, driving or reliability tests.
10. The Lessee is not allowed to take the vehicle outside the borders of the Netherlands unless otherwise agreed in writing with the lessor.
11. The Lessee must keep all liquids and tire pressure at the required level and provide the vehicle for regular maintenance to the lessor.
12. The Lessee is obliged to return the vehicle clean. Infringement of this obligation may result in cleaning costs, with a minimum of € 25, – (excl. VAT).
13. The Lessee must refuel using fuel suitable for the vehicle.
14. In the case of damage or defects on the vehicle, the Lessee is not allowed to use the vehicle if this can cause the damage or defects to deteriorate further or if this compromises road safety.
15. The Lessee or driver is forbidden to use a mobile (smart) phone in the car. If it appears that the Lessee or driver has used a mobile (smart) phone at any time, the Lessee is legally and financially responsible for all damage to the vehicle, third parties and possible consequential damages and expires the deductible.
16. In case of any event from which damage may arise, the Lessee is obliged to:
a. To advise the lessor immediately by telephone;
b. To follow the instructions of the lessor;
c. To warn the police on the spot;
d. To provide all solicited and unsolicited information and all documents relating to the event to the lessor or to its insurer;
e. To submit a fully completed and signed declaration of damages to the lessor within 48 hours;
f. Refrain from any acknowledging of debt in any form;
g. Do not leave the vehicle without having it properly protected from the risk of damage or loss;
h. Provide the lessor and by the lessor designated persons all the requested cooperation for the purpose of obtaining compensation from third parties or against third party claims.
17. The Lessee is obliged to impose the obligations and prohibitions of this article by drivers, passengers and other users of the vehicle and to enforce it.

 1. Article 9: Liability of the Lessee for damage
  1. If there is no damage description of the vehicle drawn up between the parties, the Lessee is assumed to have received the vehicle in undamaged condition.
  2. The Lessee is liable for all damage of the lessor caused by any event during the rental period or otherwise related to the rent of the vehicle, taking into account the following.
  3. If an excess has been taken into account in the rental agreement, the liability of the Lessee for damage per loss is limited to the amount of the excess unless:
  – the damage has occurred during or as a result of acts or omissions in violation of article 7;
  – the damage has occurred as a result of off-road use or the use of the vehicle on a site for which the vehicle is apparently not suitable, or the Lessee or driver has been informed that entry is at his own risk;
  – the damage has occurred with the consent of, or by the intentional or gross negligence by the Lessee;
  – the vehicle is re rented to a third party, even with the permission of the lessor;
  – damage due to any injury caused by or with the vehicle to third parties, and the Legal Liability Insurance which violates any provision from the policy terms. The policy conditions are available to the lessor for inspection and will be sent free of charge at the first request of the Lessee;
  – damage caused by the vehicle being lost and/or vehicle keys or the operation (such as the license plate and the border documents) are not handed in to the lessor;
  – damage due to the accomplished danger associated with the transport, storage, loading and unloading of hazardous, explosive, flammable, oxidizing or toxic substances;
  4. Where there is mandatory or otherwise an insurance agreement for the risk of hull damage or against the risk of civil liability for the lessor or a third party, shall be without effect of the Lessee’s liability.
  5. In derogation from the agreed excess, counts a high excess risk of
  – maximum € 1500, – for the Lessee who is a consumer;
  – maximum € 5000, – for the Lessee who is a non-consumer;
  for damage caused by damage to, or caused by any part of the vehicle located at a distance of more than 1 meter and 90 cm above ground, or applied to any part of the load that occurs above that height. If the vehicle is a van, truck or camper, the above-mentioned high excess also applies to damage resulting from damage to, or caused by any part of the vehicle or caused by any part of the load that occurs at a height of less than one meter ninety above the ground within a distance of 75 cm from the top of the vehicle or of the cargo overhead, provided that the damage is caused by a collision with that part of the vehicle or of the cargo.
  6. If the damage is caused by any detriment caused with or by the vehicle, the extent of it shall be determined in advance by the amount of compensation paid directly to the injured person, possibly increased by other damage of the lessor.
  7. The damage resulting from the impossibility of renting the vehicle during the period of repair or replacement shall be determined in advance, on the number of days involved in recovery or replacement by 10% due to the saving of variable costs.
  8. In case of damage abroad, the cost of repatriation of the vehicle is at the expense of the lessor, unless there is a circumstance referred to in paragraph 3 of this article.

  Article 10: Repairs of the vehicle
  1. The Lessee is obliged to pay the cost of small repairs unless these has become necessary due to failure of the lessor in complying with his obligation to correct any faults.
  2. Repairs must be carried out in the lessor’s business. If that is not reasonably possible, the work must be carried out by a garage company belonging to the dealer network of the importer of the relevant brand. The Lessee must obtain permission from the lessor before taking the vehicle for repairs.
  3. At the first request of the lessor, the Lessee will offer the vehicle for periodic inspection or inspection.

  Article 11: Damage to the vehicle and liability of the lessor
  1. A defect in the vehicle that is not related to careless maintenance shall not be considered as a defect between the parties.
  2. The lessor is only obliged to remedy defects if he knew or should have known these defects in entering into the rental agreement, as reasonably possible and if this does not require any expenses in the given circumstances.
  3. In case of defects, the Lessee shall only be entitled to a reduction in the rental sum, if the Lessee knew or should have known the defects when entering into the rental contract.
  4. The lessor is only liable for damage resulting from defects if he knew or should know the defects when entering into the rental agreement.
  Article 12: Sanctions and measures imposed by government
  For the account of the Lessee are all sanctions and consequences of measures imposed by the government related to the use or use of the vehicle, unless they are related to a defect already present at the start of the rental agreement.
  If these sanctions and measures are imposed on the lessor, the Lessee is obliged to indemnify the lessor at his first request, whereby the Lessee is additionally owed the costs of collection, legal and otherwise, with a minimum of € 25, – (excl. VAT).
  If the lessor related to any behavior or omission of the Lessee, such as a traffic violation, provides information to authorities, the Lessee is required to reimburse the associated costs, with a minimum of € 10, – (excl. VAT).

  Article 13: Seizure of the vehicle
  In the event of administrative, civil or criminal seizure of the vehicle, the Lessee shall continue to comply with the obligations of the rental agreement, including those for payment of the rental price until the time when the vehicle is released and in the possession of the lessor. The Lessee is obliged to indemnify the lessor for all costs incurred.

  Article 14: Termination of the rental
  The lessor is entitled to terminate the rental agreement without notice or legal intervention and to resume ownership of the vehicle, without prejudice to his right to compensation for costs, damages and interest if it appears that the Lessee during the rental period did not or will comply with one or more of the obligations of the rental agreement, in time or in full, if the Lessee dies, is declared to be invalid, is declared subject to the Debt Restructuring for Natural Persons Act, moved his place of residence or set abroad, seized the vehicle, or if the lessor appears during the rental period of circumstances, which are such that the lessor has been informed of that, he would not have entered into the rental agreement. The Lessee will give all the cooperation to the lessor to reinstate the vehicle.
  The lessor is not liable for damage resulting from the termination of the rental agreement.

  Article 15: Liability of the Lessee for conducts or negligence of others
  The Lessee is liable for conducts and negligence of the driver, passengers and other users of the vehicle, even if they did not have the consent of the Lessee.

  Article 16: Applicable law
  The rental agreement is governed by the Dutch law at all times. If the case is submitted to a court other than the district court judge, only the court with jurisdiction in the lessor’s place of business shall have jurisdiction, unless the Lessee decides in writing within one month after the lessor invokes to appeal this article, with a written notice according to the law, elects a competent court.

  Article 17: Internet reservation
  An internet reservation is not directly binding. The lessor will have to check if the desired rental car is available. Next, the lessor will send the Lessee a confirmation or cancellation within 24 hours of the reservation. At the same time, the lessor reserves the right not to issue the rental car at all times.

× Hoe kan ik je helpen?